Inzetbaarheidsprofiel

Om onderstaand document te downloaden klik op deze link: Inzetbaarheidsprofiel-2017

Inzetbaarheidsprofiel 

Beschrijving van de belastbaarheid door de bedrijfsarts ten behoeve van de re-integratie, een eventueel daarvoor benodigd arbeidsdeskundig onderzoek en de poortwachterstoets UWV.

Inleiding

In het kader van de Stuurgroep verbetering poortwachter werken SZW, UWV, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, werkzaam in de bedrijfsgezondheidszorg, samen in de Paradigmagroep.
Vanuit deze groep hebben de verschillende beroepsverenigingen NVAB, NVVG en NVvA met het UWV een instrument ontwikkeld voor het omschrijven van de belastbaarheid: het inzetbaarheidsprofiel. Hoewel dit instrument nog in ontwikkeling is wat betreft validering en onderbouwing, wordt het nu al door de betrokken partijen geaccepteerd. Intussen wordt gewerkt aan een wetenschappelijke onderbouwing en validering.

Bedrijfsartsen kunnen het Inzetbaarheidsprofiel vanaf april 2014 gebruiken. Het profiel biedt een goede basis voor de communicatie tussen bedrijfsarts en verzekeringsarts over de inzetbaarheid van cliënten.
In de Paradigmagroep is nadrukkelijk afgesproken dat UWV niet mag vragen om een FML: het aanleveren van informatie over belastbaarheid is vormvrij. Dit is ook vastgelegd in de nieuwsbrieven van de Paradigmagroep. 

Achtergrond

Een wezenlijk onderdeel van de werkzaamheden van de bedrijfsarts is het adviseren van werkgever en werknemer over de belastbaarheid van de werknemer. Bij ongeschiktheid van de werknemer voor het eigen werk moeten werkgever en werknemer weten met welke beperkingen en mogelijkheden rekening moet worden gehouden bij de re-integratie van de medewerker.

In het advies van de bedrijfsarts, onderdeel van de Probleemanalyse, wordt de belastbaarheid beschreven. Ook op andere momenten in het 1e en 2e ziektejaar is het nodig om de medische mogelijkheden en beperkingen te duiden om tot een bevredigend re-integratieresultaat te komen.

Als het gaat om het in kaart brengen van de belastbaarheid is het van belang dat verzekeringsartsen van UWV en bedrijfsartsen zo veel mogelijk bij elkaar aansluiten. Essentieel is dat de bedrijfsarts en verzekeringsarts het geheel van de mogelijkheden en beperkingen aangeven op dezelfde belastingrubrieken, die zowel voor re-integratie als voor claimbeoordeling worden gehanteerd. Bewust is daarom gekozen voor een wijze van beschrijving door de bedrijfsarts van de belastbaarheid voor re-integratie op die rubrieken die aansluiten op de CBBS systematiek op een zodanige wijze, dat kan worden begrepen waarom het bereikte re-integratieresultaat al of niet bevredigend is.

Door gedurende de eerste 2 jaar van ziekte op geëigende momenten bijgaand inzetbaarheidsprofiel te gebruiken, krijgt zowel de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts als het UWV eenduidig inzicht in het kwalitatieve verloop van de mogelijkheden en beperkingen. Bijvoorbeeld bij een arbeidsdeskundig onderzoek, het actueel oordeel of bij een aanvraag DO.

Het inzetbaarheidsprofiel is gezamenlijk tot stand gekomen door afvaardigingen van Arbounie, Arboned, OVAL en UWV. Deze samenwerking heeft als doel dat zowel bedrijfsartsen als verzekeringsartsen ieder op hun vlak het juiste instrumentarium hebben en deze ook als zodanig onderling accepteren en hanteren.

De bedrijfsarts adviseert over de mogelijkheden tot re-integratie in de loop van een ziekteproces (als dynamisch proces) en beoordeelt daarbij steeds de arbeidsmogelijkheden en beperkingen in het licht van dat veranderende proces en de ontwikkelingen in de tijd. Bij deze advisering wordt naast de strikt medische beoordeling van mogelijkheden en beperkingen ook de informatie meegenomen uit de spreekuurcontacten met werknemer. Het is geen beoordeling in kwantitatieve zin, maar in kwalitatieve zin. De bedrijfsarts dient aannemelijk te maken dat de gestelde beperkingen passen bij de gestelde diagnose en passen bij de ernst van de aandoening.

De bedrijfsarts gaat tevens in op andere relevante beperkingen en belemmeringen ten aanzien van arbeid. Deze kunnen benoemd worden in het kopje: ‘praktische belemmeringen’

Uitgangspunten van het Inzetbaarheidsprofiel:

Er is bij de beoordeling en de score sprake van een digitale keuze: betrokkene is niet beperkt op dat aspect van de belastbaarheid of betrokkene is wel beperkt.

Als een item als niet beperkt wordt gewaardeerd is betrokkene op dat aspect normaal belastbaar. D.w.z. dat betrokkene normaal belastbaar wordt geacht, gelijk aan de belastbaarheid van een gemiddelde persoon van gelijke leeftijd, geslacht en constitutie. Hierbij wordt er tevens vanuit gegaan dat de belastbaarheid zoals die bekend was vóór zijn ziekmelding meegewogen en beschreven wordt.

Als een item als beperkt wordt gewaardeerd, kruist de bedrijfsarts dat item aan. Als de bedrijfsarts deze keuze maakt, moet hij een toelichting geven wat de beperking precies inhoudt. Dit moet op basis van de beoordeling ruim beschreven worden o.a. in relatie met de overige beperkingen.

In de kop van het Inzetbaarheidsprofiel worden NAW en andere persoonlijke gegevens weergegeven. Tevens wordt de datum, de geldigheidsduur en de bedrijfsarts aangegeven die het Inzetbaarheidsprofiel opstelt.

Inzetbaarheidsprofiel

Naam werknemer
Geboortedatum  
Burgerservicenummer  
Functie  
Werkgever  
 
Bedrijfsarts  
Datum invulling  

Geldigheidsduur IZP

 
 

Kruis in onderstaande lijst aan op welke items u de werknemer beperkt acht. Als u een item niet aankruist, betekent dat de werknemer op dat item normaal belastbaar is.

 

Persoonlijk functioneren

 

Concentreren van de aandacht

Toelichting:

Verdelen van de aandacht

Toelichting:

Herinneren

Toelichting:

Zelfstandig handelen (zelfstandige taakuitvoering)

Toelichting:

Specifieke voorwaarden voor het persoonlijk functioneren in arbeid

Toelichting:

 

 

 

 

Sociaal functioneren

 

Zien

Toelichting:

Horen

Toelichting:

Spreken

Toelichting:

Schrijven

Toelichting:

Lezen

Toelichting:

Omgaan met conflicten

Toelichting:

Samenwerken

Toelichting:

Vervoer

Toelichting:

Specifieke voorwaarden voor het sociaal functioneren in arbeid

Toelichting:

 

 

Aanpassing aan fysische omgevingseisen

 

Hitte

Toelichting:

Koude

Toelichting:

Tocht

Toelichting:

Huidcontact

Toelichting:

Beschermende middelen

Toelichting:

Stof, rook, gassen, dampen

Toelichting:

Geluidsbelasting

Toelichting:

Trillingsbelasting

Toelichting:

 

 

 

 

Dynamische handelingen

 

Dominantie

Toelichting:

Lokalisatie beperkingen hand(en)

Toelichting:

Lokalisatie beperkingen voet(en)

Toelichting:

Hand- en vingergebruik

Toelichting:

Toetsenbord bedienen en muis hanteren

Toelichting:

Schroef- en wringbewegingen met hand en arm

Toelichting:

Reiken

Toelichting:

Buigen

Toelichting:

Torderen

Toelichting:

Duwen of trekken

Toelichting:

Tillen of dragen

Toelichting:

Hoofdbewegingen maken

Toelichting:

Lopen

Toelichting:

Traplopen

Toelichting:

Klimmen

Toelichting:

Knielen of hurken

Toelichting:

Statische houdingen

 

Zitten

Toelichting:

Staan

Toelichting:

Geknield of gehurkt actief zijn

Toelichting:

Gebogen en/of getordeerd actief zijn

Toelichting:

Boven schouderhoogte actief zijn

Toelichting:

Het hoofd in een bepaalde stand houden tijdens het werk

Toelichting:

Afwisseling van houding

Toelichting:

Werktijden

 

□ 1. Betrokkene kan normale werktijden werken

□ 2. Betrokkene heeft beperkingen voor werktijden
Toelichting:
————————————————————————————————————————-

 

 

Prognose van de belastbaarheid

 

□ 1. de belastbaarheid blijft gelijk, er is min of meer een medische eindtoestand

□ 2. de belastbaarheid neemt toe

□ 3. de belastbaarheid neemt af

Motiveer uw keuze op basis van de uitgangspunten van het Inzetbaarheidsprofiel en geef aan wat het verwachte tijdspatroon is in de ontwikkeling van de belastbaarheid.Toelichting:

________________________________________________________________________

 

Visie BA op duurzame inzetbaarheid in eigen werk

 

Werknemer kan op den duur terugkeren in eigen werk.
□ 1. Ja

□ 2. Nee, een arbeidsdeskundig re-integratieonderzoek is noodzakelijk

□ 3. Nee, een arbeidsdeskundig re-integratieonderzoek is niet aan de orde
Toelichting wanneer u vindt dat een re-integratieonderzoek niet aan de orde is:

_______________________________________________________________________________

 

Overige zaken die u in dit Inzetbaarheidsprofiel wil vermelden en die niet vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Onderdelen die u in het kader van dit Inzetbaarheidsprofiel wil vermelden en die vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De medewerker verleent toestemming om deze gegevens te verstrekken aan de werkgever.

 

Praktische belemmeringen ten aanzien van werk en/of re-integratie
□ 1. niet van toepassing /geen belemmering

□ 2. door behandeling/begeleiding

□ 3. door frequent ziekteverzuim / fluctuerende belastbaarheid

□ 4. door de privé situatie

□ 5. door structurele problemen in het handelingstempo

□ 6. overig

Toelichting:
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

Visie van de werknemer
Is de werknemer het eens met de Inzetbaarheidsprofiel?
□ 1. Ja□ 2. Nee, toelichting:_______________________________________________________
________________________________________________________________________

Zijn de werknemer en de BA het eens over de prognose?
□ 1. Ja

□ 2. Nee, toelichting:_______________________________________________________
________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

N.B. Dit Inzetbaarheidsprofiel is bedoeld als handvat bij de re-integratie van werknemer. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend bij de aanvraag van een WIA-uitkering. De WIA-claimbeoordeling is uitsluitend voorbehouden aan de wettelijk bevoegde instantie, i.c. UWV.