Standaard Verminderde Arbeidsduur

Het komt regelmatig voor dat de bedrijfsarts in zijn spreekuur terugkoppeling aangeeft dat een zieke werknemer niet voltijds kan werken. Er is dan sprake van een urenbeperking. Volgens de Standaard Verminderde Arbeidsduur (een standaard ontwikkeld in 2000 voor en door bedrijfs- en verzekeringsartsen) zijn er slechts drie goede redenen voor zo’n urenbeperking: energetisch, beschikbaarheid en preventief.

1. Energetisch

De werknemer heeft dan klachten die samenvallen met beperkte energie. Dit kan aan de orde zijn bij nieuwvormingen (kanker), hart- of longaandoening, status na transplantatie. Werknemers zijn dan ook vaak beperkt in energie en (nog) niet in staat de gebruikelijke uren te werken.

2. Beschikbaarheid

Onder beschikbaarheid wordt verstaan dat de werknemer als gevolg van zijn ziekte en daarmee samenhangende behandeling niet beschikbaar is conform zijn contractduur voor werk omdat hij onder werktijd een behandeling ondergaat. Voorbeelden o.a. ziekenhuisopname, revalidatie-trajecten, dagbehandeling, behandeling bij (para) medische beroepsuitoefenaren.

3. Preventief

Onder preventief aspecten worden verstaan, situaties waarin de verzekeringsarts het aantal uren dat cliënt kan werken beperkt ter voorkoming van overbelasting en daaruit voortvloeiende ziekteverschijnselen.  Denk aan het type ‘workaholic’ die een hartinfarct heeft doorgemaakt die tegen zichzelf in bescherming  moet worden genomen   als deze meent zijn vroegere levens- en werkwijze al weer te kunnen oppakken.

Belangrijk is dat het niet gaat om de oorzaak van de beperkingen maar de gevolgen van de aandoening waar werknemers mee kampen.

Realiseer je dus dat je zieke werknemer bij bijvoorbeeld terugkomst op de werkvloer niet altijd een urenbeperking krijgt

Regelmatig kan iemand gelijk weer volledig aan de slag. Wees dan ook kritisch op de bedrijfsarts die te pas en te onpas een urenbeperking toekent. Tip: vraag hem eens of hij bekend is met de Standaard Verminderde Arbeidsduur.

Klik hier voor de Standaard Verminderde arbeidsduur

Klik hier voor de Standaard Duurbelastbaarheid in Arbeid UWV